header afbeelding

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Suntec 

1: bij levering goederen

2: bij advisering

 

Leveringsvoorwaarden Suntec bij levering goederen.


1.1. Toepasselijkheid

1.1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Suntec zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht
1.1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Suntec worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Suntec ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


1.2. Overeenkomst

1.2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Suntec. Suntec is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Suntec dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


1.3. Prijzen/Aanbiedingen 

1.3.1 Alle aanbiedingen van Suntec zijn vrijblijvend en Suntec behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten


1.4. Retourzendingen

1.4.1 Alle artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Suntec worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
1.4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Suntec onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Suntec zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
1.4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling behoudt Suntec zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Suntec neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
1.4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

  • Stuur een e-mail naar info@sunnycityhome.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
  • Adresseer de artikelen


1.5. Betalingen 

1.5.1.1  Artikelen die via de website worden gekocht, worden vooruit betaald bij de bestellingprocedure.

1.5.1.2. Bij bestelling  van zonnepanelen, zonnecollectoren, Spartubes ed wordt bij de bestelling 50% van het verschuldigde bedrag overgemaakt. Direct na levering wordt het resterende bedrag betaald.

1.5.1.3 Voor overige leveringen dient betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Suntec bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Suntec haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Suntec om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
1.5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Suntec gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
1.5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Suntec


1.6. Levering

1.6.1 De door Suntec opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


1.7. Eigendomsvoorbehoud

1.7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Suntec verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over


1.8. Reclames en aansprakelijkheid

1.8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Suntec daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
1.8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Suntec de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Suntec te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


1.9. Elektronische communicatie en bewijs

1.9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Suntec (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Suntec niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Suntec.
1.9.2 De administratie van Suntec geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


1.10. Overmacht

1.10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Suntec in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Suntec gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
1.10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Suntec kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


1.11. Diversen

1.11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Suntec in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Suntec vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Suntec is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


1.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
1.12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland


1.13. Garantievoorwaarden

1.13.1 Suntec geeft standaard 3 jaar installatiegarantie op al haar werkzaamheden vanaf het moment van de factuurdatum.

1.13.2 De producent van de omvormer, zonnepanelen en andere materialen geeft haar garantievoorwaarden zoals ook vermeld op de factuur.


2. Algemene voorwaarden Suntec met betrekking tot ADVISERING.

2.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, zijn de medewerkers van Suntec  verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

 

2.2 Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Suntec  niet gerechtigd

de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden

tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering

gemaakt in het geval Suntec  voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-

of straf Procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 

2.3 Tenzij daartoe door Suntec  voorafgaande schriftelijke toestemming is

verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet

schriftelijke uitingen van Suntec , die niet zijn opgesteld of gedaan met de

strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

 

2.4 Suntec  zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan

door hem ingeschakelde derden.

 

2.5 Suntec is gerechtigd tot het vermelden van de verrichte werkzaamheden aan

(potentiële) klanten van Suntec  en slechts ter indicatie van de ervaring

van Suntec , tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.6 In aanvulling op de bepalingen van deze Voorwaarden omtrent betaling geldt:

 

2.7 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is

uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Suntec 

gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij

Opdrachtgever en Suntec  hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

2.8 Het honorarium van Suntec  is exclusief onkosten en declaraties van

ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

 

2.9 Het Honorarium is exclusief BTW,  bureaukosten en reis- en verblijfkosten in Nederland. 

 

2.10 Werkzaamheden buiten Nederland:

2.10.I. Reis- en verblijfkosten die in het buitenland gemaakt worden ten behoeve van het project

worden apart gedeclareerd bij de opdrachtgever aan het einde van elke maand. Deze kosten

kunnen slechts gedeclareerd worden indien vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de

opdrachtgever voor het maken van deze kosten.

2.10.II. In geval van buitenlandse werkzaamheden (b.v. interviews) zal minimaal één dagdeel à 4

uur worden gedeclareerd per gelegenheid.

2.11 Prijzen en facturen: wegens de volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal

Opdrachtgever aan Suntec  verschuldigd zijn vergoedingen voor ieder door

de medewerkers aan die werkzaamheden besteed uur volgens de navolgende bepalingen:

2.11.I. De werkzaamheden zullen worden doorberekend tegen:

(I) hetzij een vastgestelde totaalprijs, (2) hetzij tegen een dagtarief (= 8 werkuren) of

uurtarief, In het geval de overeenkomst gebaseerd is op het dagtarief, zal bij werkzaamheden

op een gedeelte van de dag steeds minimaal een halve dag in rekening worden gebracht.

2.11.II. Tarieven gelden voor werkzaamheden gedurende werkdagen (kalenderdagen, behoudens

weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden

verricht). Indien op verzoek van Opdrachtgever buiten vermelde werkdagen werkzaamheden

worden verricht zal een toeslag op het tarief in rekening worden gebracht.

2.11.III. Daar waar in de overeenkomst sprake is van variabele kosten, zullen die op basis van nacalculatie achteraf in rekening worden gebracht.

2.1.IV. Indien de uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk maakt dat medewerker reist,

zal een vaste reiskosten vergoeding in rekening gebracht worden. Indien de reistijd meer dan

twee uur bedraagt, zullen de uren boven de twee uur reistijd aan Opdrachtgever worden

doorberekend en in mindering komen op het aantal effectieve werkuren per dag.

2.1.V. Voormelde tarieven kunnen door Suntec  ten hoogste eenmaal per

halfjaar worden gewijzigd door toezending aan Opdrachtgever van een nieuwe tarievenlijst

ten minste een maand voor de datum met ingang waarvan die van toepassing zal worden.

2.1.VI. Op de laatste werkdag van iedere maand zal Suntec  aan

Opdrachtgever aan de hand van tijdstaten opgave doen van de door hen in die maand aan de opdracht bestede uren en op verzoek van Opdrachtgever gemaakte kosten.

2.12 Suntec  zal informatie, die uit hoofde van de werkzaamheden bij de

Cliënt onder ogen wordt gekregen of anderszins wordt verkregen, zeer vertrouwelijk

behandelen. Ze zal dan ook niet worden gebruikt (in enigerlei vorm) buiten het project.

 

2.13 Indien is afgesproken dat Advisering in stappen of fasen zal gebeuren, is Suntec gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende stap of fase

dan wel enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten totdat de

Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) schriftelijk heeft

goedgekeurd. 

 

2.14 Partijen kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen werkzaamheden

overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Suntec  de

Opdrachtgever mededelen welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen

wijziging(en) of uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. In geval van wijziging of

uitbreiding zal het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden voltooid navenant

worden opgeschoven. 

 

2.15 Indien aan Suntec  tijdens de uitvoering van de overeengekomen

werkzaamheden blijkt dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is,

zal hij de Opdrachtgever daarover inlichten waarbij, in geval voor de Advisering een vaste prijs is afgesproken, Suntec  de Opdrachtgever zal mededelen welke

prijsverhoging de wijziging of uitbreiding met zich zal brengen. Indien de Opdrachtgever

alsdan niet binnen veertien dagen schriftelijk met de voorgestelde wijziging(en) en/of

uitbreiding(en) heeft ingestemd, zal Suntec  gerechtigd zijn de uitvoering

van de werkzaamheden op te schorten of te staken, in welk geval de Opdrachtgever

gehouden zal zijn Suntec  een vergoeding te betalen voor de reeds

verrichte werkzaamheden volgens het door Suntec  gehanteerde tarief, ook

indien een vaste prijs was overeengekomen, zulks onverminderd het recht van Suntec tot het vorderen van schadevergoeding. Indien Suntec 

de Opdrachtgever omtrent een noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal het tijdstip van de voltooiing der Advisering tenminste drie weken worden opgeschoven,

terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden plaatsvindt, dit

tijdstip navenant verder zal worden opgeschoven.

 

2.16 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen,

correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

2.17 Duur overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de

inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde

tijd is aangegaan.

 

2.18 Wijzigingen: Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk

zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend.

 

2.19 Beëindiging overeenkomst: Bij tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever is deze

gehouden om de reeds uitgevoerde werkzaamheden te betalen, met een minimum van 50%

van het in de offerte genoemde totale projectkosten. Daarnaast dienen de reeds gemaakte

reis- en verblijfkosten in het buitenland voor 100% te worden voldaan.

 

2.20 Strijdige bepalingen: in het geval deze algemene voorwaarden en de

Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de

Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

2.21 Nawerking: De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of

stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht

blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.