header afbeelding

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Suntec B.V.

Algemeen

Suntec B.V. houdt zich bezig met en neemt opdracht aan betreffende advisering, levering en plaatsing van zonnepanelen en andere daaraan gerelateerde artikelen.

Suntec B.V. houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel consumenten als zakelijke klanten.

Artikel 1 Bedrijfsgegevens

Bedrijf:                             Suntec B.V.

Adres:                              Schelsberg 94

                                          6413 AG Heerlen

Telefoonnummer:          06-34 46 92 73 / 06-38 53 23 68

E-mailadres:                    info@suntec.nl

Kvk-nummer:                   75476290

Btw-identificatienummer:    NL860296271B01

Artikel 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Acceptatie / aanvaarding: de – in beginsel – schriftelijke dan wel digitale handeling van de consument die toeziet op het aanvaarden van het door Suntec gedane aanbod.

b) Aanbieding: elke aanbieding gedaan door Suntec, inzake het leveren van goederen en/of diensten. Dit aanbod dat doorgaans per e-mail, doch in ieder geval schriftelijk wordt verstrekt, bestaat uit informatie over de aanbevolen zonnepannelen, over de aanbevolen omvormer, over het te hanteren constructiesysteem voor het dak, over de btw-teruggave, een tekening van het dak met de opstelling van de zonnepanelen en een opbrengsttabel, de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden die Suntec hanteert.

c) Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf en die een overeenkomst aangaat met Suntec.

d) Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Suntec aangaat.

e) Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Suntec en de opdrachtgever.

f) Suntec: de feitelijke opdrachtnemer en dus uitvoerder van onderhavige overeenkomst met inbegrip van de door Suntec ingeschakelde derde partijen, voor zover daarvan gebruik wordt gemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Suntec zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht
3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4 De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden, wordt expliciet van de hand gewezen.

3.5 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst voor het overige in stand.

3.6 In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen bepalingen.
3.7 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Suntec worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Suntec ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 Wijzigen van de algemene voorwaarden

4.1 Suntec is gerechtigd om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtgever zal voorafgaand aan het doorvoeren van deze wijzigingen te allen tijde schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

4.2 Ter aanvulling op artikel 4.1. geldt dat – indien het gaat om ingrijpende wijzigingen die de te leveren diensten wezenlijk wijzigen én opdrachtgever een consument is – de consument het recht heeft de overeenkomst die tussen partijen is gesloten, te ontbinden. Daaronder wordt dus niet verstaan de kleine wijzigingen die nodig zijn voor een optimale bedrijfsvoering.

4.3 Indien de consument van zijn ontbindingsrecht gebruik wenst te maken, dient hij de ontbinding (alsmede een toelichting van de grond daartoe) schriftelijk aan Suntec kenbaar te maken. Zodra Suntec het verzoek tot ontbinding in goede orde heeft ontvangen, zal de consument hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangen alsmede de mededeling of het beroep op ontbinding al dan niet wordt gehonoreerd.

 

Artikel 5 Aanbiedingen en offertes

5.1 De door Suntec gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders staat aangegeven. Suntec is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 kalenderdagen wordt bevestigd, tenzij anders staat aangegeven.

5.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5.3 De informatie in de aanbieding wordt zo specifiek mogelijk beschreven. De opdrachtgever kan hieraan echter geen rechten ontlenen en Suntec is niet gebonden aan eventuele schrijffouten.

5.4 Zodra de opdrachtgever de aanbieding aanvaardt, komt een overeenkomst tussen partijen tot stand. De acceptatie van een aanbod gebeurt in beginsel schriftelijk. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan het digitaal ondertekenen en retourneren van de digitale aanvraag, dan wel het bevestigen van de opdracht per e-mail. Suntec mag echter de acceptatie van een aanbod ook uit andere handelingen afleiden. Er wordt in ieder geval geacht sprake te zijn van een overeenkomst, indien de werkzaamheden bij de opdrachtgever aanvangen, of wanneer een eerste voorschot is voldaan.

5.5 Aanbiedingen, prijzen en bepaalde uurtarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

5.6 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Suntec gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Suntec hierover andere afspraken hebben gemaakt.

5.7 Het honorarium van Suntec is exclusief onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

5.8 Het honorarium is exclusief BTW, bureaukosten en reis- en verblijfkosten in Nederland. 


Artikel 6 Verstrekte informatie

6.1 Suntec zal informatie, die uit hoofde van de werkzaamheden bij de opdrachtgever onder ogen wordt gekregen of anderszins wordt verkregen, zeer vertrouwelijk behandelen.

6.2 Behoudens toestemming van opdrachtgever is Suntec niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering

gemaakt in het geval Suntec voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

6.3 Tenzij daartoe door Suntec voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Suntec, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

6.4 Suntec zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

6.5 Suntec is gerechtigd tot het vermelden van de verrichte werkzaamheden aan

(potentiële) klanten van Suntec en slechts ter indicatie van de ervaring van Suntec, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Suntec zal de overeenkomst naar beste inzicht en naar beste kunnen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 Suntec heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hiervoor behoeft Suntec geen toestemming van de opdrachtgever.

7.3 Indien is afgesproken dat Advisering in stappen of fasen zal gebeuren, is Suntec gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende stap of fase

dan wel enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten totdat de

opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) schriftelijk heeft

goedgekeurd. 

7.3 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen,

correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 

 7.4 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, 

correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.  

7.5 Opdrachtgever dient Suntec en de door haar ingeschakelde derden ongestoord de werkzaamheden te laten uitvoeren. Tevens dient opdrachtgever instructies van Suntec en de door Suntec ingeschakelde derden op te volgen. Daarbij dient opdrachtgever gepaste afstand houden tot de werkplek, aangezien voor de werkzaamheden kelderluiken / kruipruimten open kunnen staan en steigers opgebouwd zijn voor de werkzaamheden op het dak. Indien de instructies niet worden opgevolgd is Suntec gerechtigd de werkzaamheden stil te leggen, totdat de instructies wel worden opgevolgd. Suntec kan dan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging van de werkzaamheden. 


Artikel 8 Duur en opzegging van de overeenkomst

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten de duur van de opdracht, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

8.2 Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever is deze gehouden om de reeds uitgevoerde werkzaamheden te betalen, met een minimum van 50% van het in de offerte genoemde totale projectkosten. Daarnaast dienen de reeds gemaakte reis- en verblijfkosten in het buitenland voor 100% te worden voldaan.


Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

9.1 Partijen kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen werkzaamheden overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Suntec  de opdrachtgever mededelen welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen

wijziging(en) of uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. In geval van wijziging of uitbreiding zal het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden voltooid navenant

worden opgeschoven. 

9.2 Indien aan Suntec tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is,

zal hij de opdrachtgever daarover inlichten waarbij, in geval voor de Advisering een vaste prijs is afgesproken, Suntec de opdrachtgever zal mededelen welke prijsverhoging de wijziging of uitbreiding met zich zal brengen. Indien de opdrachtgever alsdan niet binnen veertien dagen schriftelijk met de voorgestelde wijziging(en) en/of uitbreiding(en) heeft ingestemd, zal Suntec  gerechtigd zijn de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of te staken, in welk geval de opdrachtgever gehouden zal zijn Suntec een vergoeding te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden volgens het door Suntec gehanteerde tarief, ook indien een vaste prijs was overeengekomen, zulks onverminderd het recht van Suntec tot het vorderen van schadevergoeding. Indien Suntec de opdrachtgever omtrent een noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal het tijdstip van de voltooiing der Advisering tenminste drie weken worden opgeschoven,

terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden plaatsvindt, dit

tijdstip navenant verder zal worden opgeschoven.

9.3 Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend.


Artikel 10 Prijzen 
10.1 Alle aanbiedingen van Suntec zijn vrijblijvend en Suntec behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, zoals veranderingen in BTW-tarieven.

10.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, de lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Suntec gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Suntec hierover andere afspraken hebben gemaakt.

10.3 Het honorarium van Suntec is exclusief onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.

10.4 Het honorarium is exclusief BTW, bureaukosten en reis- en verblijfkosten in Nederland.

 

Artikel 11 Werkzaamheden buiten Nederland

11.1 Reis- en verblijfkosten die in het buitenland gemaakt worden ten behoeve van het project worden apart gedeclareerd bij de opdrachtgever aan het einde van elke maand. Deze kosten kunnen slechts gedeclareerd worden indien vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de opdrachtgever voor het maken van deze kosten.

11.2 In geval van buitenlandse werkzaamheden (b.v. interviews) zal minimaal één dagdeel à 4 uur worden gedeclareerd per gelegenheid.


Artikel 12 Facturatie

Wegens de volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal opdrachtgever aan Suntec verschuldigd zijn vergoedingen voor ieder door de medewerkers aan die werkzaamheden besteed uur volgens de navolgende bepalingen:

12.1 De werkzaamheden zullen worden doorberekend tegen:

(I) hetzij een vastgestelde totaalprijs, (2) hetzij tegen een dagtarief (= 8 werkuren) of

uurtarief. In het geval de overeenkomst gebaseerd is op het dagtarief, zal bij werkzaamheden op een gedeelte van de dag steeds minimaal een halve dag in rekening worden gebracht.

12.2 De in 12.1 genoemde tarieven gelden voor werkzaamheden gedurende werkdagen (kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht). Indien op verzoek van opdrachtgever buiten vermelde werkdagen werkzaamheden worden verricht zal een toeslag op het tarief in rekening worden gebracht.

12.3 Daar waar in de overeenkomst sprake is van variabele kosten, zullen die op basis van nacalculatie achteraf in rekening worden gebracht.

12.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk maakt dat een medewerker reist, zal een vaste reiskosten vergoeding in rekening gebracht worden. Indien de reistijd meer dan twee uur bedraagt, zullen de uren boven de twee uur reistijd aan opdrachtgever worden doorberekend en in mindering komen op het aantal effectieve werkuren per dag.

12.5 Voormelde tarieven kunnen door Suntec ten hoogste eenmaal per halfjaar worden gewijzigd door toezending aan opdrachtgever van een nieuwe tarievenlijst ten minste één maand voor de datum met ingang waarvan die van toepassing zal worden.

12.6 Op de laatste werkdag van iedere maand zal Suntec aan opdrachtgever aan de hand van tijdstaten opgave doen van de door hen in die maand aan de opdracht bestede uren en op verzoek van opdrachtgever gemaakte kosten.

12.7 Ten behoeve van de opdracht inzake het plaatsen van het installatiewerk ontvangt de opdrachtgever (na het opleveren van het installatiewerk, dan wel gefaseerd) schriftelijk een factuur van de verrichte werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst anders wordt overeengekomen. Deze factuur mag eventueel ook digitaal worden verstuurd, naar het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

12.8 Suntec is gerechtigd om de volledige hoofdsom in deelbetalingen te vorderen. De deelbetalingen zullen dan op de uiteindelijke overeenkomst nader worden gespecificeerd.

12.9 Suntec is gerechtigd om een voorschot te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden worden verricht. Een ontvangen voorschot wordt, tenzij anders overeengekomen, verrekend met de einddeclaratie ter zake van de opdracht. Een voorschot betreft maximaal 50% van de hoofdsom van de overeenkomst.

12.10 De facturen / declaraties zoals beschreven in artikel 12.1 t/m 12.9 dienen – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te worden voldaan, conform de op de overeenkomst overeengekomen betalingswijze.

12.11 Indien opdrachtgever verzaakt de verstrekte facturen / declaraties tijdig te voldoen, geeft Suntec de opdrachtgever een laatste mogelijkheid om de openstaande factuur te voldoen zonder bijkomende kosten, namelijk door middel van een veertiendagenbrief. De opdrachtgever heeft middels deze laatste aanmaning nog 14 (veertien) dagen de tijd om de openstaande vordering te voldoen, zonder dat de rente van 1% per maand en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. De termijn van veertien dagen vangt aan de dag nadat opdrachtgever het bericht van Suntec in ontvangst heeft genomen. Indien opdrachtgever de openstaande vordering niet binnen deze laatste termijn voldoet, bevindt hij zich – na afloop van de termijn van veertien dagen – direct in verzuim, en is Suntec gerechtigd de openstaande vordering te verhogen met de rente van 1% per maand of gedeelte van de maand, en de buitengerechtelijke incassokosten.

Deze incassokosten worden berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten:

• de incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering (met een minimum van € 40,-);

• de incassokosten bedragen 10% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;

• de incassokosten bedragen 5% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;

• de incassokosten bedragen 1% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;

• de incassokosten bedragen 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

12.12 De opdrachtgever is tevens alle kosten verschuldigd die gepaard gaan met het in rechte vorderen van eventuele openstaande posten, waaronder begrepen het salaris van de gemachtigde van Suntec, griffierechten en overige proceskosten.


Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan Suntec verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op opdrachtgever over.


Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien Suntec aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval als volgt begrensd:

a. Suntec is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

b. Aansprakelijkheid van Suntec is beperkt tot het bedrag waarvoor de schade door de verzekering van Suntec is gedekt of, in het gevel de verzekering de schade niet dekt, tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid van Suntec betrekking heeft.


Artikel 15 Garantievoorwaarden
15.1 Suntec geeft standaard drie (3) jaar installatiegarantie op al haar werkzaamheden vanaf het moment van de factuurdatum.

15.2 De producent(en) van de omvormer, zonnepanelen en andere materialen geven elk hun eigen garantievoorwaarden. Deze garantievoorwaarden staan vermeld op de factuur.


Artikel 16 Overmacht
16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Suntec in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Suntec gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Suntec kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 17 Diversen
17.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Suntec in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Suntec vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
17.2 Suntec is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen. Bij lopende overeenkomsten zal de gewijzigde versie aan opdrachtgever worden toegezonden.


Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.